Janáčkův máj

Moravskoslezský


Největší investiční akce v dějinách Havířova jede naplno

ing. Radoslav Basel

Rozhovor s Radoslavem Baselem, vedoucím odboru investiční výstavby Magistrátu města Havířova

Odkanalizování částí města Havířova Dolní a Prostřední Suché, Bludovic a Dolní Datyně patří k nerozsáhlejším akcím tohoto typu v historii města. V čem ta výjimečnost spočívá?

Realizací této stavby jsme přistoupili k historicky největší investiční akci města, která bude znamenat pro občany v okrajových oblastech zkvalitnění jejich bydlení. Jde vlastně o odvedení splaškových vod v částech Havířova -  Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Datyně a Bludovice, a jejich likvidace, tak jak znečišťovatelům ukládá zákon.

Jak dlouho jste stavbu plánovali?

Počátky přípravy výstavby kanalizace mapujeme již skoro deset let, přičemž první přípravné práce ve formě studií byly zadány počátkem roku 2004.

A kdy historicky největší investice města začala?

Začali jsme loni druhého ledna, termín dokončení podle smlouvy o dílo mezi statutárním městem Havířov a zhotovitelem stavby „Sdružením pro odkanalizováním města Havířova“, zastoupeném společnostmi Metrostav, a.s., IMOS Brno, a.s. a D.I.S., spol. s r. o. je stanoven na konec letošního září.

Můžete uvést nějaké technické parametry stavby?

Celková délka budované stokové sítě činí 43,505 km. Součásti projektu je i stavba dvou čistíren odpadních vod v Dolních Datyních a stavba jedenácti čerpacích stanic, které jsou umístěny ve všech okrajových části města Havířova. Předpokládáme, že na realizovanou stoku bude připojeno asi 1060 nemovitostí.

Kolik bude stavba celkem stát a kdo se na jejím financování podílí?

Projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí – z prostředků Fondu soudržnosti a prostředků Státního fondu životního prostředí. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR a implementační agenturou je Státní fond životního prostředí ČR. Celá stavba je rozdělena na dvě etapy, kdy realizační náklady jsou stanoveny pro I. etapu (Dolní a Prostřední Suchá) na 249 038 198,- Kč (bez DPH) a na II. Etapu (Bludovice a Dolní Datyně) na 279 415 251,- Kč (bez DPH).

Proč jste k tak rozsáhlé akci přistoupili? Nedala se například rozdělit na dílčí etapy, aby nebyla tak rozsáhlá v rozmezí pouhého roku?

Přestože město Havířov splňuje cíle Směrnice 91/271/EHS, která řeší výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury (čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů) a zlepšení technologií čištění odpadních vod v aglomeracích, rozhodli jsme se uskutečnit tento finančně a realizačně náročný projekt. Mezi hlavní důvody jistě patří vybudování potřebné infrastruktury i v okrajových částech našeho města tak, aby byla zlepšena kvalita bydlení dotčených občanů, zlepšení kvality životního prostředí a celé území se do budoucna připravilo pro další individuální výstavbu.

Co při samotné realizaci zjišťujete? V jakém stavu je například staré potrubí a co sebou taková stavba přináší?

S ohledem na skutečnost, že se jedná o liniovou stavbu, která prochází zastavěným územím, dochází při realizaci díla k nepředpokládaným vlivům. Jedná se především o umístění stávajících inženýrských sítí (vodovody, plynovody, kabely), kdy ani samotní správci těchto zařízení nemají reálné podklady k jejich umístění. Tyto problémy jsou řešeny průběžně týmem stavby (zhotovitel, správce stavby, projektant, objednatel) a k dnešnímu dni můžeme konstatovat, že nejsou zásadní překážkou k řádnému dokončení díla. Při realizaci díla je vše průběžně konzultováno a schvalováno všemi organizacemi, jichž se výstavba dotýká (Povodí Odry s.p., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zástupci Správy silnic MSK, příslušné odbory MMH, do jejichž působnosti patří kontrolovat např. dopad výstavby na stav místních komunikací, odbor životního prostředí, komunálních služeb, atd.) a budoucím provozovatelem díla, kterým bude společnost Technické služby Havířov a.s.

Jaké jsou reakce obyvatel města, pro které je tato akce jistě zásahem v každodenním životě?

Obyvatelé dotčených lokalit uvítali výstavbu kanalizace, jelikož se jim touto investiční akcí města zvýšila kvalita bydlení (do budoucna nebudou muset sami řešit likvidaci splaškových vod v souladu s platnou legislativou). V dostatečném předstihu byli informováni o průběhu výstavby stokové sítě v rámci občanských schůzí, místního tisku a internetových stránkách města, kdy jim byl podrobně vysvětlen samotný průběh realizace této investiční akce. V rámci samotné stavby pak zhotovitel před zahájením prací na konkrétních částech kanalizační sítě dopředu s jednotlivými vlastníky konzultoval způsob realizace, harmonogram výstavby a případné specifické požadavky dotčených vlastníků (např. požadavky na zprůjezdnění dotčené části komunikace, kulturní a společenské akce apod.).

Jak město a zhotovitel stavby komunikuje s občany?

Na internetových stránkách města jsou uvedeny kontakty na správce stavby, který případná zjištění a podněty občanů neprodleně řeší se zhotovitelem stavby. Dále tam byly uvedeny objízdné trasy úseků dotčených výstavbou a v současné době je zde uvedena mapová situace s vyznačením předpokládané možnosti napojování jednotlivých nemovitostí. Před zahájením prací byly dohodnuty podmínky dokončení rozpracovaných povrchů na komunikacích dotčených výstavbou kanalizace. Tyto podmínky byly zhotovitelem zohledněny a správcem stavby kontrolovány a je možno zkonstatovat, že všechny ulice ve všech lokalitách výstavby, na kterých byla provedena výstavba kanalizace, jsou připraveny k bezproblémové zimní údržbě. Zhotovitel přesto bude držet pohotovost s mechanizací a pracovníky tak, aby případné výtluky na komunikacích, kde byl proveden provizorní zásyp operativně opravoval a udržoval všechny komunikace v řádném sjízdném stavu. Na internetových stránkách města Havířova bude telefonní kontakt na tento dispečink zhotovitele stavby.

Akce má podle plánu skončit letos v říjnu - očekáváte zpoždění, nebo naopak urychlení prací?

S ohledem na výše uvedené můžeme konstatovat, že stavba probíhá dle nastaveného harmonogramu prací a v technické kvalitě, požadované v zadávací dokumentaci stavby. Termín dokončení díla a celého zprovoznění dle uzavřené smlouvy o dílo (září 2013) bude tedy dodržen. Zkušenosti s tímto projektem budeme chtít dále zúročit při realizaci 3. a 4. etapy odkanalizování města Havířova (například lokalita Životice, Hornosušská, U Jelena, Petřvalská, Modřínová), na které byla městem podána žádost o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí. Zahájení realizace těchto staveb se dá předpokládat nejdříve v roce 2014.

Jak informujete obyvatele o dílčím posunu prací a jak se dozvědí, že se práce blíží k jejich domům?

Zhotovitel byl v rámci výstavby kanalizace pověřen, že před zahájením prací na konkrétním úseku bude informovat vlastníky dotčených nemovitostí o průběhu výstavby formou oznámení (letáků), které budou vhozeny do poštovních schránek.


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz