Janáčkův máj

Obchodní podmínky REGIONBOOK

Všeobecné obchodní podmínky vydavatele REGIONBOOKU (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

1 Rozsah platnosti

1. 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednavateli inzerce (dále jen „objednavatel“) a projektem REGIONBOOK – Petr Bohuš, IČ: 73296511, se sídlem Ruskova 1276/67, Ostrava – Stará Bělá, PSČ 724 00 (dále jen „vydavatel“) při uveřejňování internetové inzerce na webových stránkách provozovatele REGIONBOOKU www.regionbook.com (dále jen „RB“).

1. 2. Internetovou inzercí se rozumí poskytování reklamních ploch k prezentaci reklamních sdělení třetích subjektů a jiných reklamních prvků zejména formou reklamních bannerů a odkazů na internetové stránky za finanční úplatu či jinou protihodnotu.

1. 3. Součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou právě platné ceníky internetové inzerce.

2. Podklady k uveřejnění inzerce

2. 1. Objednavatel je povinen uhradit internetovou inzerci nejpozději v 1. dni uveřejnění internetové inzerce.

2. 2. Vydavatel může objednavatele upozornit na chybné zpracování podkladů. Objednavatel je v takovém případě povinen dodat včas náhradu za tyto chybné podklady. Vydavatel neodpovídá za chybné podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce v důsledku porušení povinností objednavatele dle předchozích odstavců.

2. 3. Objednavatel odpovídá za obsahovou správnost internetové inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerce, je objednavatel povinen tyto nároky uspokojit.

3. Objednávka a její potvrzení

3. 1. Vydavatel přijímá inzerci prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře inzerentem (dále jen „objednavatel“). Formulář je považován za závaznou objednávku.

3. 2. Formulář musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se objednavatele, a to u právnických osob obchodní firmu, sídlo, případně též fakturační adresu, je-li odlišná od sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno, funkci a podpis oprávněného zástupce objednavatele a kontaktní osobu včetně telefonického spojení a e-mailové adresy, u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště, případně korespondenční adresu, jeli odlišná od bydliště, bankovní spojení a podpis, v případě fyzické osoby podnikající na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění také místo podnikání a IČ, bylo-li přiděleno. Formulář musí dále obsahovat veškeré potřebné náležitosti v něm uvedené. Je-li objednavatelem osoba zprostředkovávající uveřejnění inzerce pro třetí osobu, formulář musí též obsahovat údaje o této třetí osobě (dle specifikace viz výše) a dále údaj o tom, zda je povinen k úhradě ceny inzerce objednavatel, či třetí osoba.

3. 3. Potvrzením formuláře je mezi vydavatelem a objednavatelem uzavřena smlouva o inzerci.

3. 4. Veškeré podklady dodané objednavatelem k uveřejnění inzerce vydavatel není povinen uchovávat.

3. 5. Objednavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerce, je objednavatel povinen tyto nároky uspokojit.

4. Rámcová smlouva

4. 1. Hodlá-li objednavatel uveřejňovat během určitého období inzerci daného rozsahu či finančního objemu, může s vydavatelem uzavřít tzv. rámcovou smlouvu o uveřejňování internetové inzerce v předem dohodnutém rozsahu, která opravňuje objednavatele ke slevám. Rámcová smlouva může být uzavřena maximálně na období dle dohody obou stran a k její platnosti je zapotřebí písemné formy.

4. 2. Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňována inzerce daného rozsahu či finančního objemu, z toho vyplývající slevy, případně další ujednání.

4. 3. Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné dohodnuté výši). Jinak nárok na sjednanou slevu zaniká.

4. 4. Objem sjednaný v rámcové smlouvě lze na základě oboustranné dohody navyšovat, a to i opakovaně. Pokud tímto vznikne objednavateli nárok na vyšší slevu, než byla v rámcové smlouvě sjednána, bude příslušné finanční vyrovnání provedeno dobropisem vystaveným vydavatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy.

4. 5. Nebudou-li během stanoveného časového období uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu z důvodů, za které nenese vydavatel odpovědnost, zavazuje se objednavatel uhradit vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerce.

5. Ceny internetové inzerce

5. 1. Ceny internetové inzerce jsou podrobně stanoveny v aktuálním ceníku REGIONBOOKU. V ceníku jsou obsaženy základní ceny a případné slevy. V ceníku jsou obsaženy základní ceny s daní z přidané hodnoty.

5. 2. Vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a není-li zajištěna požadovaná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo bez dalšího uveřejnění inzerci odmítnout, případně od již uzavřené smlouvy odstoupit.

6. Platební podmínky

6. 1. Objednavatel je povinen zaplatit cenu inzerce včetně DPH v zákonem stanovené výši (dále jen „cena inzerce“) před uveřejněním inzerce na základě daňového dokladu – zálohové faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví daňový doklad – fakturu nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

6. 2. Závazek zaplatit cenu inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet vydavatele.

6. 3. Slevy z cen inzerce poskytuje vydavatel v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dle individuální dohody mezi vydavatelem a objednavatelem.

6. 4. Vydavatel oznámí objednavatelům, se kterými má uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4. Všeobecných obchodních podmínek, případné změny aktuálních ceníků vždy ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto lhůtu nedodrží, platí pro objednavatele po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo ke změně ceníku, ceny podle ceníku původního.

6. 5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den uveřejnění internetové inzerce. Je-li internetová inzerce uveřejněna po dobu několika kalendářních měsíců, fakturace může na základě dohody mezi objednavatelem a vydavatelem proběhnout dílčím způsobem tak, že za každý kalendářní měsíc bude fakturována skutečně realizovaná část internetové inzerce, a dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro tuto část bude poslední den v průběžném měsíci uveřejnění internetové inzerce a poslední den uveřejnění internetové inzerce v posledním měsíci uveřejnění internetové inzerce. Platba internetové inzerce na REGIONBOOKU probíhá před spuštěním kampaně na základě zálohové faktury, která je vystavená na základě vystavené zálohové faktury. Nebude – li platba v den spuštění kampaně uhrazena, internetová reklama nebude zobrazena.

7. Odstoupení od smlouvy o inzerci, stornovací poplatky

7. 1. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo stornovat již potvrzený formulář (dále jen „odstoupení od smlouvy“).

7. 2. Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavateli. Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení jeho převzetí vydavatelem.

7. 3. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy o inzerci po přijetí objednávky vydavatelem je vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky pokud se vydavatel s objednavatelem nedohodnou jinak. V případě, že objednavatel odstoupí od smlouvy o inzerci 4 týdny před zveřejněním inzerátu, je objednavatel povinen uhradit cenu inzerátu v plné výši. V případě, že objednavatel odstoupí od smlouvy o inzerci 8 dní a více před zveřejněním inzerátu, je objednavatel povinen uhradit cenu inzerátu ve výši 50 %.

7. 4. V případě odstoupení od smlouvy je vydavatel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce nebo množstevních slev za objednaný objem inzerce, na které by objednavateli tímto odstoupením od smlouvy zaniklo právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po objednavateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

7. 5. Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek také v případě pozdního dodání či nedodání podkladů inzerce ve výši 100 %.

8. Právo odmítnutí inzerce

8. 1. Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku, případně odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud je inzerce svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob nebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele nebo narušovala obchodní záměr či jiné zájmy vydavatele. Vydavatel není povinen odmítnutí takovéto zakázky objednavateli odůvodňovat, pouze je objednavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámí, za písemné oznámení je považován email.

8. 2. Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené objednavateli odmítnutím objednávky nebo odstoupením od smlouvy o inzerci z důvodů uvedených v odstavci.

9. Reklamace, odpovědnost za vady

9. 1. Vydavatel odpovídá objednavateli pouze za prokázané vady internetové inzerce a pouze v případech, kdy smlouva byla porušena podstatným způsobem. Nedomluví-li se strany jinak, je objednavatel oprávněn požadovat pouze opětovné uveřejnění opravené internetové inzerce. Neuplatní-li objednavatel písemně toto právo u vydavatele nejpozději do 14 dnů od uveřejnění inzerce, toto právo zaniká.

9. 2. Při opakovaném uveřejňování internetové inzerce stejného obsahu je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po prvním uveřejnění její správnost a úplnost. Vydavatel nenese odpovědnost, objeví-li se při opakovaném uveřejnění tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po prvním uveřejnění (nejpozději však do tří dnů) oznámen vydavateli.

9. 3. Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

9. 4. Ze závažných provozních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet objednané a potvrzené umístění či termín uveřejnění inzerce. V takovém případě nebude vydavatel fakturovat příslušný příplatek. Objednavateli nepřísluší nárok na reklamaci.

10. Mlčenlivost

10. 1. Vydavatel a objednavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, v souvislosti s plněním závazků vzniklých z jejich vzájemného smluvního vztahu, jakož i o jiných skutečnostech týkajících se některé ze stran, o nichž se strany dozví na základě postavení obchodních partnerů. Vydavatel a objednavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech i po skončení smluvního vztahu, jakož i pro případ, že objednávka, smlouva nebo jakákoli její část je nebo v budoucnu bude shledána neplatnou nebo neúčinnou.

10. 2. Vydavatel a objednavatel odpovídají za zajištění mlčenlivosti ve smyslu předchozího odstavce i u všech osob, které s výše uvedenými skutečnostmi jejich prostřednictvím přijdou jakýmkoli způsobem do styku, zejména pak osob, které budou s výše uvedenými skutečnostmi seznámeny v rámci plnění smluvních závazků některé ze stran, tj. především zaměstnanců a osob, jichž některá ze stran použije k plnění svých závazků ze smluvního vztahu.

11. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

11. 1. Objednavatel poskytuje vydavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu obchodní firma/jméno a příjmení, adresa/bydliště, telefonní číslo, e-mail poskytnutých v rámci smluvního vztahu k marketingovým účelům, tj. např. nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

11. 2. Objednatel potvrzuje, že byl vydavatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednavatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

11. 3. Objednavatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednavatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatele.

12. Závěrečná ustanovení

12. 1. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

12. 2. Právní vztahy, které nejsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, objednávkou nebo smlouvou, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

12. 3. Pro případné soudní spory v obchodních věcech mezi vydavatelem a objednavatelem se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla vydavatele.

12. 4. Vydavatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Úplné a aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stánkách vydavatele www.regionbook.com

V případě, že objednavatel neprojeví do 30 dnů od zveřejnění úplného a aktuálního znění Všeobecných obchodních podmínek výslovný písemný nesouhlas se změnami ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, stává se nové znění Všeobecných obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne zveřejnění.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 14.6.2013