Janáčkův máj

Podmínky užívání

Prohlášení o právech a povinnostech uživatele Regionbooku (dále jen Prohlášení)

Toto prohlášení upravuje vztah mezi uživatelem Regionbooku a jeho provozovatelem. Užíváním Regionbooku vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením.

Informace, které na Regionbooku zveřejníte, jsou vaším majetkem. Vy můžete určit oblast, pro kterou budou zveřejněny. Regionbook nenese odpovědnost za obsah vašich příspěvků ani za informace, které zveřejníte.

Pro obsah, který odpovídá definici duševního vlastnictví (videa, fotografie atd.) a který zveřejníte na Regionbooku, nám udělujete nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou a bezúplatnou licenci. Tato licence k duševnímu vlastnictví končí, jakmile svůj obsah podléhající duševnímu vlastnictví odstraníte ze svého účtu.

Jestliže obsah podléhající duševnímu vlastnictví odstraníte, berete na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu.

Informace nebo příspěvky, které na Regionbooku zveřejníte, uvidí i osoby, které nejsou na Regionbooku registrovány a přihlášeny. Souhlasem s tímto Prohlášením povolujete veřejnosti přístup k informacím, které na Regionbooku zveřejňujete a umožňujete spojení s vámi.

Slovem „Regionbook“ označujeme služby, které zpřístupňujeme.

Zakázaný, nepovolený, nežádoucí nebo škodlivý obsah

 1. Nebudete na Regionbooku zveřejňovat komerční sdělení, pokud se nebude jednat o placenou reklamu v předem vyhrazeném prostoru (viz rubrika O reklamě). Komerčním sdělením se rozumí příspěvky obsahující reklamu a skrytou reklamu, tedy takové, ve kterých je uveden název, cena a místo prodeje výrobku nebo služby. Uživatel nesmí zveřejnit kteroukoliv z těchto tří informací u jakékoliv služby nebo výrobku.

 2. Nebudete se prostřednictvím Regionbooku zapojovat do systémů multi-level marketingu, tedy obchodu na pyramidovém principu.

 3. Nebudete zjišťovat přihlašovací údaje k cizímu účtu ani se pokoušet k cizímu účtu přihlásit.

 4. Nebudete do systému Regionbooku nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.

 5. Nebudete obtěžovat, zastrašovat, urážet ani šikanovat ostatní uživatele.

 6. Nezveřejníte příspěvek s pornografickým, násilným, násilím podněcujícím, xenofobním, rasistickým, diskriminačním nebo výhružným a jinak nezákonným obsahem. Zakázán je rovněž obsah klamavý.

 7. Nevytvoříte příspěvek zahrnující obsah týkající se alkoholu nebo jiný obsah pro dospělé (týká se i komerčního sdělení) bez použití odpovídajících omezení podle věku.

 8. Při publikování nebo nabídce soutěží nebo provozování loterií na Regionbooku se zavazujete dodržovat všechny příslušné zákony.

 9. Nebudete úmyslně poškozovat systém Regionbook, ani působit cokoliv, co by vedlo k přetížení systému nebo ke ztrátě jeho funkčnosti.

 10. Budete-li i přes naše upozornění opakovaně zveřejňovat nevhodný odkaz, deaktivujeme vám účet.

Autorství, zásah do práv ostatních uživatelů

 1. Nebudete na Regionbooku zveřejňovat nic, co by narušilo práva jiných osob nebo bylo v rozporu se zákonem.

 2. Jsme oprávněni smazat jakýkoliv vámi zveřejněný obsah nebo informace na Regionbooku pokud se domníváme, že jste porušili toto Prohlášení.

 3. Jestliže odebereme váš obsah kvůli podezření z porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, můžete se odvolat na adrese: info@regionbook.com.

 4. Použití našich autorských práv či ochranných známek (včetně log Regionbook, Regionbook a R, dále výrazů RB, Region) nebo jakýchkoli zavádějících podobných známek bez písemného svolení zřizovatele Regionbooku není povoleno.

 5. Při shromažďování informací od jiných uživatelů jste povinni vyžádat si jejich souhlas, vysvětlit, že informace shromažďujete vy (ne služba Regionbook), zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity.

 6. Nepoužijete informace zpravodajských, publicistických a jiných médií k jejich dalšímu zveřejňování bez našeho písemného souhlasu či písemného uzavření případné spolupráce.

 7. Nezveřejníte na Regionbooku doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.

 8. Odstraníte veškerá data, která na Regionbooku o jiném uživateli získáte, pokud vás o to požádá.

 9. Data o jiném uživateli nepoužijete ke komerčním účelům, nepředáte je do reklamní sítě, ani další, třetí osobě, a to ani v případě, že vás o to uživatel požádá.

 10. Neprodáte uživatelská data.

 11. Pokud dojde k převzetí vaší firmy nebo jejímu spojení s třetí stranou, musíte vytvořit nový profil v systému Regionbook, protože není možné obsah převádět z jednoho uživatele na dalšího.

 12. Poskytnete uživatelům možnost vás jednoduše kontaktovat.

 13. Nebudete na Regionbooku zobrazovat reklamy třetích stran ani vyhledávací pole pro web.

 14. Nezaručujeme, že služba Regionbook zůstane vždy zdarma.

 15. Poskytujete nám veškerá práva potřebná ke zprovoznění vašich informací na Regionbooku. Máme právo použít obsah vašich příspěvků k propagaci služby Regionbook. Máme právo citovat vaše příspěvky a poskytovat je případně dalším médiím ke zveřejnění za úplatu nebo za účelem propagace Regionbooku.

 16. Máme právo umístit vedle vašeho příspěvku komerční sdělení.

 17. Pokud opakovaně porušíte práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet.

Účet uživatele

 1. Nebudete Regionbook používat, pokud je vám méně než 18 let.

 2. Neposkytnete na Regionbooku falešné osobní informace.

 3. Nevytvoříte bez povolení účet pro jiného uživatele.

 4. Své kontaktní informace budete udržovat pravdivé a aktuální.

 5. Nepředáte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani vědomě neohrozíte bezpečnost vašeho účtu.

 6. Vámi zvolené uživatelské jméno vám můžeme odebrat, pakliže jej budeme považovat za vulgární, xenofobní anebo jinak nevhodné (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatele, jenž si zřídil uživatelské jméno bez přímého vztahu ke skutečnému jménu uživatele).

Dodatky

 1. Jsme oprávněni změnit toto Prohlášení, pokud vás na tuto skutečnost upozorníme. Změny podléhají minimální sedmidenní výpovědní lhůtě.

Spory

 1. Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na Regionbooku, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).

 2. Službu Regionbook používáte na vlastní nebezpečí, Regionbook nenese zodpovědnost za akce, obsah, informace ani data třetích stran. Provozovatel Regionbooku je zproštěn zodpovědnosti v souvislosti s žalobami a nároky na úhradu škod známých i neznámých. Neneseme zodpovědnost za ušlý zisk ani za škody vzniklé následkem zveřejnění příspěvku na nástěnce Regionbooku.

Regionbook, 1. 3. 2012